Aktuality

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1901 pre Prioritnú os 1 – Príroda a kultúra a Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.

Dňa 22.03.2019 sa v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže s názvom „Hľadanie kohézie“, ktorú organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia.
Zamestnanci EZÚS Via Carpatia sa od októbra 2018 do februára 2019 zúčastnili rôznych vzdelávacích aktivít. Jednotlivé školenia sa uskutočnili v rámci projektu ETT-18, ktorý bol podporený Ministerstvom zahraničných vecí Maďarska.Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. so sídlom v Košiciach si dovoľuje osloviť žiakov stredných škôl v Košickom kraji s možnosťou zapojenia sa do súťaže, ktorá je vyhlásená v súvislosti s implementáciu projektu Kohézna politika EÚ: čítaj – pozeraj – hľadaj (REWAFI). Cieľom súťaže je kreatívnym spôsobom zachytiť projekty spolufinancované z fondov Európskej únie v regióne (obec / mesto) súťažiaceho.