Aktuality

V dňoch 25.-26. septembra sa v meste Palma de Mallorca konalo 9. stretnutie EGTC Platformy. Organizátorom stretnutia bol Európsky Výbor Regiónov. Konferenciu otvoril pán Markku Markkula, prvý podpredseda Európskeho Výboru Regiónov.


V dňoch od 5-6. júla 2019 sa v Košiciach uskutočnilo prvé stretnutie partnerov projektu CITY CIRCLE. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Central Europe, pričom vedúcim partnerom je Technická univerzita v Košiciach. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia, ako partner projektu.

Dňa 9. apríla 2019 sa v Bruseli, v Európskom výbore regiónov konala konferencia s názvom „EGTCs and people to people projetcs“, ktorej sa zúčastnili projektoví manažéri Fondu malých projektov EZÚS Via Carpatia s r.o..


Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1901 pre Prioritnú os 1 – Príroda a kultúra a Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.