Aktuality


V dňoch od 5-6. júla 2019 sa v Košiciach uskutočnilo prvé stretnutie partnerov projektu CITY CIRCLE. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Central Europe, pričom vedúcim partnerom je Technická univerzita v Košiciach. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia, ako partner projektu.

Dňa 9. apríla 2019 sa v Bruseli, v Európskom výbore regiónov konala konferencia s názvom „EGTCs and people to people projetcs“, ktorej sa zúčastnili projektoví manažéri Fondu malých projektov EZÚS Via Carpatia s r.o..


Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1901 pre Prioritnú os 1 – Príroda a kultúra a Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.

Dňa 22.03.2019 sa v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže s názvom „Hľadanie kohézie“, ktorú organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia.
Zamestnanci EZÚS Via Carpatia sa od októbra 2018 do februára 2019 zúčastnili rôznych vzdelávacích aktivít. Jednotlivé školenia sa uskutočnili v rámci projektu ETT-18, ktorý bol podporený Ministerstvom zahraničných vecí Maďarska.