Aktuality


Dňa 9. apríla 2019 sa v Bruseli, v Európskom výbore regiónov konala konferencia s názvom „EGTCs and people to people projetcs“, ktorej sa zúčastnili projektoví manažéri Fondu malých projektov EZÚS Via Carpatia s r.o..Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1901 pre Prioritnú os 1 – Príroda a kultúra a Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.

Dňa 22.03.2019 sa v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže s názvom „Hľadanie kohézie“, ktorú organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia.