Aktuality

Zamestnanci EZÚS Via Carpatia sa od októbra 2018 do februára 2019 zúčastnili rôznych vzdelávacích aktivít. Jednotlivé školenia sa uskutočnili v rámci projektu ETT-18, ktorý bol podporený Ministerstvom zahraničných vecí Maďarska.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. so sídlom v Košiciach si dovoľuje osloviť žiakov stredných škôl v Košickom kraji s možnosťou zapojenia sa do súťaže, ktorá je vyhlásená v súvislosti s implementáciu projektu Kohézna politika EÚ: čítaj – pozeraj – hľadaj (REWAFI). Cieľom súťaže je kreatívnym spôsobom zachytiť projekty spolufinancované z fondov Európskej únie v regióne (obec / mesto) súťažiaceho.


Dňa 28.08.2018 sa v sídle EZÚS Via Carpatia s r.o. konalo stretnutie s jednotlivými projektovými partnermi. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia CESCI, ktorý od začiatku pomáhali EZÚS Via Carpatia s r.o. pri príprave akčného plánu.

Prvá Výzva Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko bola časovo ohraničená pilotná výzva. Žiadatelia mali možnosť podávať projekty v rámci dvoch prioritných osí: • PO1 - Príroda a kultúra • PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Dňa 14.8.2018 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja konalo 11. zasadnutie Valného zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným. Na Valnom zhromaždení sa zúčastnili Török Dezső - predseda EZÚS Via Carpatia a Rastislav Trnka - podpredseda EZÚS Via Carpatia, ako aj členovia Dozornej rady z maďarskej a zo slovenskej strany.