AktualityDňa 17. mája sa v Budapešti konalo zasadnutie valného zhromaždenia inštitúcie Central European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI). V rámci tohto podujatia sa prezentovala stratégia Košického samosprávneho kraja pod názvom Úloha koridoru Via Carpatia v sociálnom a ekonomickom rozvoji. Cieľom tejto stratégie je poukázať na dôležitosť vybudovania severo-južného prepojenia východných regiónov EÚ pomocou dopravného koridoru.


Dňa 28. apríla 2018 sa uskutočnilo 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Členovia Monitorovacieho výboru schválili územné akčné plány predložené v rámci Prioritnej osi 3 - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility.