Prvé zasadnutie dozornej rady EZÚS Via Carpatia v roku 2018

Dňa 12. marca 2018 sa uskutočnilo V. zasadnutie Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným.

Zasadnutie otvoril Mgr. Štefan Zachariaš, predseda Dozornej rady EZÚS Via Carpatia, ktorý privítal všetkých prítomných a predložil programové body zasadnutia. Členovia jednotlivé body jednohlasne schválili.

  • Kontrolovali účtovné závierky EZÚS Via Carpatia a Jövő útja Nonprofit Kft. ,
  • Vybrali audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky,
  • Odsúhlasili správu o činnosti dozornej rady.
  • Navrhli harmonogram kontrolnej činnosti Dozornej rady na rok 2018

Predseda Dozornej rady, Mgr. Štefan Zachariaš na záver skonštatoval, že body programu V. zasadnutia Dozornej rady boli prerokované a schválené, poďakoval sa prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie Dozornej rady EZÚS Via Carpatia.

 

                      

 


29-11-2017
Akčný plán pre najmenej rozvinutý okres Gelnica dotvárali na pracovnom stretnutí zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), EZUS Via Carpatia, okresu Gelnica a Úradu vlády...


29-11-2017
Dňa 31.8.2017 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným predložilo riadiace dokumenty Fondu malých projektov (FMP) v rámci 2. kola výzvy na strešné...