Výberové konanie - Projektový manažér

                                                                     

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Projektový manažér

 

 

Miesto výkonu práce:

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Námestie Maratónu miera 1

040 01 Košice

 

Rámcová náplň práce:

 • písanie a implementácia projektov,

 • riadenie a koordinácia členov tímu,

 • vyhľadávanie možností spolufinancovania z fondov EÚ

 • koordinácia spolupráce s partnermi, starostami obcí a organizáciami pôsobiacimi v rôznych oblastiach regionálneho rozvoja

 • pomoc pri riadení chodu kancelárie a každodennej administratívy

 

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

 • Odborná prax minimálne 3 roky, z toho minimálne 1 rok ako projektový manažér.

 • Znalosť problematiky EÚ fondov (vypracovanie žiadostí o NFP, prípravy ŽoP, podkladov na VO a zmlúv o NFP/kontrolou žiadosti o NFP, kontrolou ŽoP, kontrolou VO a zmlúv o NFP) a súvisiacej legislatívy.

 • Zrealizované minimálne 2 projekty financované z EÚ fondov (projekty zamerané na podporu  podnikateľského  prostredia,   vzdelávania,   cezhraničnej   spolupráce a/alebo koordinačné a infraštruktúrne projekty).

 • Bezúhonnosť.

 • Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie a schopnosť pracovať v tíme.

 • Ovládanie PC na používateľskej úrovni.

 • Znalosť anglického jazyka – Aktívne (slovom aj písmom)

 • Znalosť maďarského jazyka - Aktívne (slovom aj písmom) – veľkou výhodou

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní

 • profesijný životopis

 • doklad o dosiahnutom vzdelaní

 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 • motivačný list

 

Ponúkaný plat: 1 000 EUR (brutto)

Termín nástupu: Dohodou.

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie - projektový manažér EZÚS Via Carpatia“, najneskôr do 16.08.2019 na adresu:

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky.