Projekty

 Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát 

Akčný plán sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Celkový rozpočet akčného plánu je  4 438 314,37 EUR. Cieľovou oblasťou akčného plánu je mikroregión Cserehát, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou nezamestnanosti. Hlavnými dôvodmi tohto javu sú najmä nedostatočná infraštruktúra, nízka úroveň vzdelania a vysoká miera starnutia obyvateľstva. Celkovým cieľom TAPE je znížiť mieru nezamestnanosti v mikroregióne, obnoviť mikroregión „Krásny Cserehát“, využiť jeho endogénny potenciál a nájsť riešenia najzávažnejších problémov. Spomenutý potenciál je v miestnej výrobe, ktorá podporuje rozvoj regiónu a je ústrednou témou TAPE. Hlavný cieľ sa dosiahne vďaka špecifickým cieľom TAPE, ktoré sú: zlepšiť kvalitu ľudského kapitálu, zlepšiť výrobnú infraštruktúru, zlepšiť podmienky predaja miestnych výrobkov a rozvíjať regionálnu značku. Najdôležitejším očakávaným výsledkom cezhraničného akčného plánu je vytvorenie nových pracovných miest na území mikroregiónu.

Aby sa dosiahol tento výstup a ciele TAPE, uskutočnia sa tieto činnosti a zásahy:

 • zriadenie nových viacúčelových centier,
 • založenie nových závodov na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov,
 • vytváranie trhových miest,
 • založenie regionálnej značky,
 • vytvorenie siete miestnych výrobcov,
 • organizácia miestnych trhov a agro podujatí.

Akčný plán pozostáva zo 7 projektov:

 • Coordination and Communication Project

Hlavným cieľom a poslaním projektu je koordinovať všetkých 7 projektov tak, aby boli dosiahnuté stanovené ciele celého TAPE. Medzi jeho ďalšie aktivity patrí komunikácia akčného plánu, ktorá spočíva v zabezpečení publicity pre jednotlivé projekty ako aj propagovanie myšlienky TAPE širokej verejnosti prostredníctvom ďalších komunikačných nástrojov ako sú: videozáznamy, brožúry, informačné tabule atď.

 • Development of local + products 1

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu, konkurencieschopnosť a popularitu miestnych produktov. Vytvorí sa cezhraničná sieť so zameraním na spoluprácu v lokálnej produkcii. Poskytne príležitosti na spoluprácu pri výrobe výrobkov, spoločný marketing a zvýši predaj výrobkov. Tieto nové produkty, napr. pražené semiačka, ovocné šťavy, tekvicový olej, atď. sa budú vyrábať v novovytvorených alebo rozšírených závodoch, ktoré sa budú nachádzať v cezhraničnom mikroregióne.

 • Development of local + products 2

Projekt sa zameriava na zvýšenie pridanej hodnoty vytvorených agroproduktov a zároveň zvýšenie kapacít pre vyššiu úroveň spracovania. To sa zrealizuje prostredníctvom vytvorenia závodu na spracovanie kyslej kapusty a vytvorenia priestoru na výrobu lokálnych produktov spolu so zabezpečením odbytového miesta pre potenciálnych kupujúcich z mesta Košice.

 • Through renovation to the education

Na zmiernenie nedostatkov v oblasti ľudských zdrojov je potrebné na oboch stranách hranice realizovať cezhraničný vývoj, ktorý zlepší podmienky výkonu vzdelávacích centier. V Maďarsku, v Encs, sa zlepšia podmienky výučby dospelých prostredníctvom zriadenia vzdelávacieho centra. Na Slovensku, v Moldave nad Bodvou, sa uskutoční odborný vývoj miestnej strednej odbornej školy pomocou kúpy moderných laboratórno-technických nástrojov a funkcionálnej premeny učební.

 • Meet the local needs

Tento projekt sa zameriava na naplnenie potreby chýbajúcich mestských funkcií. Budú zriadené viacúčelové centrá – tréningové centrum a centrum koordinácie, v rámci ktorých budú organizované vzdelávacie programy, tréningy a ďalšie podujatia, ktoré uľahčia reintegráciu znevýhodnených obyvateľov na trhu práce. Vytvorí sa cezhraničná sieť miestnych trhov. Tým sa vytvoria nové pracovné miesta a zvýši sa kvalita života obyvateľov žijúcich v mikroregióne.

 • Find your way to the labour market

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie úrovne vzdelania a zvýšiť šance dlhodobo nezamestnaných obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín na uplatnenie sa na pracovnom trhu. To sa zrealizuje prostredníctvom spoločného vzdelávacieho a tréningového programu v oblasti sociálnych a komunikačných zručností a v oblasti sociálneho podnikania a farmárčenia, a tiež prostredníctvom workshopov s cieľom informovať o aktuálnych pracovných ponukách a v spolupráci s pracovnými agentúrami sa pokúsiť nájsť pre nich vhodné uplatnenie.

 • Build and promote local image

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť trvalú udržateľnosť, zamestnanosť a posilniť stabilitu poľnohospodárskej ekonomiky prostredníctvom rozvoja novej regionálnej značky, vypracovaním miestnej poľnohospodárskej štúdie, vytvorením dátového registra miestnych výrobcov, organizáciou cezhraničných trhov a regionálnej EXPO, vytváraním webových aplikácií slúžiacich na lepšie prepojenie medzi výrobcami a kupujúcimi.

            

 

Projekt CITYCIRCLE 

Projekt CITYCIRCLE zlepšuje inovačné kapacity okrajových mestských centier strednej Európy zavedením systému cirkulárneho hospodárstva do partnerských miest. Periférne mestá strednej Európy sú často poznačené nedostatkom inovácií a nedostatočným prístupom ku globálnym inovačným procesom. Obehové hospodárstvo je uznané ako koncepcia rozvoja, ktorá by mala zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a efektívne využívanie zdrojov. Cieľom projektu je využiť potenciál cirkulárnej ekonomiky v mestách prostredníctvom založenia „quadruple-helix circular economy hubs“ v partnerských mestách a vybaviť ich znalosťami a nástrojmi, aby mohli navrhnúť hodnotový reťazec cirkulárnej ekonomiky na svojom území. Projekt bol schválený v rámci programu Interreg Central Europe. 

Ďalšie informácie o projekte nájdete na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CITYCIRCLE.html

 

Projekt I CARE SMART

Projekt s názvom I CARE SMART - Inovačný ekosystém pre inteligentnú starostlivosť bol schválený v rámci tretej výzvy programu Interreg Central Europe.

Projekt sa zameriava na oblasť zdravia a blahobytu starších ľudí v Strednej Európe. Táto oblasť predstavuje spoločenskú výzvu, ale aj príležitosť na podporu rastu. Preto je cieľom projektu podporiť rozvoj inovatívnych produktov a služieb, ktoré by vyhovovali osobitným potrebám starších ľudí, čím sa podporí rozvoj „striebornej ekonomiky“.

Partneri I-CARE-SMART si kladú za cieľ priblížiť tieto inovácie starším občanom a vytvoriť štruktúrovaný rámec spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami v tejto oblasti. I-CARE-SMART prináša komplexnú sadu nástrojov a odporúčaní, ktoré pomôžu zapojiť seniorov a podniky do spoločného vytvárania inovácií.

Konečným cieľom je vybudovať nadnárodný inovačný ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o starších ľudí, ktorý umožní verejným orgánom, univerzitám, podnikom a zástupcom starších ľudí spoluprácu a pravidelné zdieľanie poznatkov a informácií o potrebách starších osôb. Na projekte participuje celkovo 13 partnerov z Maďarska, Poľska, Slovenska, Talianska, Česka, Rakúska a Nemecka.

Ďalšie informácie o projekte: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html

 

 

 

 ETT-19-0001 - Budujme partnerstvá aj po roku 2020

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie partnerstiev v oblasti cezhraničnej spolupráce a ich udržanie aj v programovom období po roku 2020. Najdôležitejšou aktivitou projektu je organizovanie 6 jednodňových a 2 dvojdňových workshopov v Maďarsku a v Slovenskej republike. Plánované workshopy umožnia výmenu skúseností, tvorbu nových projektových nápadov a riešenie spoločných problémov s cieľom vytvoriť spoločné projekty na nasledujúce programové obdobie.

 

 ÚV SR – 1048/2018 – Valorizácie ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom samosprávnom kraji

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v Košickom samosprávnom kraji pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. Projekt bol zameraný na 2  generačne rozličné cieľové skupiny obyvateľstva Košického kraja, ktorých prepojenie a medzigeneračná spolupráca môže predstavovať prínos pre rozvoj a sociálnu kohéziu Košického  kraja. Hlavný cieľ projektu je naplnený prostredníctvom realizácie 2 špecifických cieľov:

1. Špecifický cieľ: Vypracovanie stratégie aktívneho starnutia prostredníctvom zmapovania komplexného využitia vnútorného rozvojového potenciálu územia Košického samosprávneho kraja.

2. Špecifický cieľ: Vytvorenie systémovej stratégie prepojenia stredných a vysokých škôl v oblasti IT za účelom zníženia odlivu mladých talentov z KSK pri zmapovaní komplexného vnútorného potenciálu  územia Košického regiónu a jeho materiálnych, finančných a inštitucionálnych zdrojov.

 

ETT 2018 – Rozvoj zručností v rámci EZÚS Via Carpatia s r.o.  

Hlavným cieľom projektu bolo pomocou realizácie rôznych vzdelávacích a rozvojových aktivít zvýšiť efektivitu fungovania EZÚS Via Carpatia s r.o.. Medzi hlavné aktivity projektu patria rôzne vzdelávacie kurzy pre zamestnancov EZÚS Via Carpatia s r.o.. Medzi tieto kurzy patria nasledovné: kurz anglického jazyka, kurz maďarského jazyka, certifikovaný kurz projektového riadenia a kurz na rozvoj prezentačných zručností.

 

Projekt REWAFI - „KOHÉZNA POLITIKA EÚ: ČÍTAJ – POZERAJ – HĽADAJ“

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. získalo v rámci informačných opatrení Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku – DG REGIO), zameraných na šírenie informácií o kohéznej politike Európskej únie, grant na implementáciu projektu s názvom „KOHÉZNA POLITIKA EÚ: ČÍTAJ – POZERAJ – HĽADAJ“. Viac informácií je dostupných na oficiálnej stránke projektu REWAFI - www.rewafi.eu .

Projektové aktivity sa zameriavajú na šírenie informácií o kohéznej politike EÚ, jej histórii, vývoji, legislatívnom a politickom rámci s dôrazom na dosiahnuté výsledky v regiónoch EÚ. Diseminačnými nástrojmi sú: kniha, video, infografika a pilotný test inovatívnej súťaže. Navrhovaný obsah knihy pozostáva z teoretických, politických a legislatívnych východísk kohéznej politiky EÚ a z praktických prípadových štúdií z regiónov EÚ (z každého členského štátu). 

 

ETT-17-002 VIACOR – Budovanie partnerstva pozdĺž južnej časti koridoru Via Carpatia

Projekt bol zameraný na podporu EZÚS Via Carpatia. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť myšlienku Tranzitnej cesty Via Carpatia do južných krajín cez ktoré cesta prechádza. Účelom stretnutí bolo informovať o tranzitnej ceste, jej histórií, ako aj o možnostiach budúcej spolupráce.

 

ETT-16-0001 - “Tervezzünk közösen” (Plánujme spoločne)

Projekt bol vytvorený na podporu činností EZÚS Via Carpatia. Konkrétne boli vyčlenené finančné prostriedky na chod kancelárie, propagačné materiály, Na vypracovanie II. časti interných materiálov pre Fond malých projektov a na podporu vzdelávania a rozvoja škôl prostredníctvom - LEGO Sád pre deti na uľahčenie vyučovania matematiky

 

Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia 

Dotácia od Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj lokálneho a cezhraničného cestovného ruchu, ktorý vo veľkej miere podporuje ekonomický rast dotknutého regionu. Projekt bol zameraný na dve základné aktivity konkrétne: Fórum na vyhľadávanie partnerov a Tematické cesty.

 

ETT-2015-0001 - Kisprojekt Alap (Fond malých projektov)

Projekt bol zameraný vypracovanie interného manuálu pre Fond malých projektov, ako aj na podporu chodu kancelárie EZÚS Via Carpatia

 

Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom samosprávnom kraji“

Dotácia od Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo vypracovať 4 projektové dokumentácie. Prvé dve boli úsek EuroVelo11, ktoré boli zapísané do katastrov obcí Kokšov Bakša, Nižná Myšľa. Druhé dve dokumentácie boli zapísané ako úsek Zemplínskej cyklomagistrály pre mesto Michalovce a obec Vinné.

 

ETT-14-B-0010 - Jövő útja Kft.

Projekt bol vytvorený na podporu EZÚS Via Carpatia. Konkrétne boli vyčlenené finančné prostriedky na chod kancelárie EZÚS Via Carpatia z maďarského štátneho rozpočtu