Projekty

 

 ETT-19-0001 - Budujme partnerstvá aj po roku 2020

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie partnerstiev v oblasti cezhraničnej spolupráce a ich udržanie aj v programovom období po roku 2020. Najdôležitejšou aktivitou projektu je organizovanie 6 jednodňových a 2 dvojdňových workshopov v Maďarsku a v Slovenskej republike. Plánované workshopy umožnia výmenu skúseností, tvorbu nových projektových nápadov a riešenie spoločných problémov s cieľom vytvoriť spoločné projekty na nasledujúce programové obdobie.

 

 ÚV SR – 1048/2018 – Valorizácie ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom samosprávnom kraji

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v Košickom samosprávnom kraji pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. Projekt bol zameraný na 2  generačne rozličné cieľové skupiny obyvateľstva Košického kraja, ktorých prepojenie a medzigeneračná spolupráca môže predstavovať prínos pre rozvoj a sociálnu kohéziu Košického  kraja. Hlavný cieľ projektu je naplnený prostredníctvom realizácie 2 špecifických cieľov:

1. Špecifický cieľ: Vypracovanie stratégie aktívneho starnutia prostredníctvom zmapovania komplexného využitia vnútorného rozvojového potenciálu územia Košického samosprávneho kraja.

2. Špecifický cieľ: Vytvorenie systémovej stratégie prepojenia stredných a vysokých škôl v oblasti IT za účelom zníženia odlivu mladých talentov z KSK pri zmapovaní komplexného vnútorného potenciálu  územia Košického regiónu a jeho materiálnych, finančných a inštitucionálnych zdrojov.

 

ETT 2018 – Rozvoj zručností v rámci EZÚS Via Carpatia s r.o.  

Hlavným cieľom projektu bolo pomocou realizácie rôznych vzdelávacích a rozvojových aktivít zvýšiť efektivitu fungovania EZÚS Via Carpatia s r.o.. Medzi hlavné aktivity projektu patria rôzne vzdelávacie kurzy pre zamestnancov EZÚS Via Carpatia s r.o.. Medzi tieto kurzy patria nasledovné: kurz anglického jazyka, kurz maďarského jazyka, certifikovaný kurz projektového riadenia a kurz na rozvoj prezentačných zručností.

 

Projekt REWAFI - „KOHÉZNA POLITIKA EÚ: ČÍTAJ – POZERAJ – HĽADAJ“

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. získalo v rámci informačných opatrení Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku – DG REGIO), zameraných na šírenie informácií o kohéznej politike Európskej únie, grant na implementáciu projektu s názvom „KOHÉZNA POLITIKA EÚ: ČÍTAJ – POZERAJ – HĽADAJ“. Viac informácií je dostupných na oficiálnej stránke projektu REWAFI - www.rewafi.eu .

Projektové aktivity sa zameriavajú na šírenie informácií o kohéznej politike EÚ, jej histórii, vývoji, legislatívnom a politickom rámci s dôrazom na dosiahnuté výsledky v regiónoch EÚ. Diseminačnými nástrojmi sú: kniha, video, infografika a pilotný test inovatívnej súťaže. Navrhovaný obsah knihy pozostáva z teoretických, politických a legislatívnych východísk kohéznej politiky EÚ a z praktických prípadových štúdií z regiónov EÚ (z každého členského štátu). 

 

ETT-17-002 VIACOR – Budovanie partnerstva pozdĺž južnej časti koridoru Via Carpatia

Projekt bol zameraný na podporu EZÚS Via Carpatia. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť myšlienku Tranzitnej cesty Via Carpatia do južných krajín cez ktoré cesta prechádza. Účelom stretnutí bolo informovať o tranzitnej ceste, jej histórií, ako aj o možnostiach budúcej spolupráce.

 

ETT-16-0001 - “Tervezzünk közösen” (Plánujme spoločne)

Projekt bol vytvorený na podporu činností EZÚS Via Carpatia. Konkrétne boli vyčlenené finančné prostriedky na chod kancelárie, propagačné materiály, Na vypracovanie II. časti interných materiálov pre Fond malých projektov a na podporu vzdelávania a rozvoja škôl prostredníctvom - LEGO Sád pre deti na uľahčenie vyučovania matematiky

 

Budovanie partnerstva v rámci tematickej cesty Via Carpatia 

Dotácia od Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj lokálneho a cezhraničného cestovného ruchu, ktorý vo veľkej miere podporuje ekonomický rast dotknutého regionu. Projekt bol zameraný na dve základné aktivity konkrétne: Fórum na vyhľadávanie partnerov a Tematické cesty.

 

ETT-2015-0001 - Kisprojekt Alap (Fond malých projektov)

Projekt bol zameraný vypracovanie interného manuálu pre Fond malých projektov, ako aj na podporu chodu kancelárie EZÚS Via Carpatia

 

Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály v Košickom samosprávnom kraji“

Dotácia od Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo vypracovať 4 projektové dokumentácie. Prvé dve boli úsek EuroVelo11, ktoré boli zapísané do katastrov obcí Kokšov Bakša, Nižná Myšľa. Druhé dve dokumentácie boli zapísané ako úsek Zemplínskej cyklomagistrály pre mesto Michalovce a obec Vinné.

 

ETT-14-B-0010 - Jövő útja Kft.

Projekt bol vytvorený na podporu EZÚS Via Carpatia. Konkrétne boli vyčlenené finančné prostriedky na chod kancelárie EZÚS Via Carpatia z maďarského štátneho rozpočtu