Strategické ciele EZUS Via Carpatia

  • Aktivity smerujúce k zaradeniu dopravného koridoru ViaCarpatia do siete TEN-T v celej dĺžke, hlavnej dopravnej siete Európskej únie (corenetwork).
  • Zlepšiť branding EZÚS Via Carpatia ako hlavnej inštitúcie na podporu cezhraničnej spolupráce na území jej členov
  • Dlhodobá podpora malých a stredných podnikateľov za účelom zjednotenia územia, prostredníctvom aktívnej cezhraničnej spolupráce – hranice ako nástroj pre spoločný rozvoj.

Podpora a ochrana spoločného prírodného, kultúrneho a historického dedičstva Košického samosprávneho kraja a Boršod-Abaúj-Zemplén župy.