Stručný časový prehľad

2006 Jún – Zrodenie myšlienky Tranzitnej cesty Via Carpatia – Poľsko

2006 Október – Konferencia s názvom “Jedna cesta – štyri krajiny”. Ministri Poľska, Litvy, Maďarska a Slovenska rokovali o severo-južnom cestnom ťahu – Via Carpatia. Výsledkom konferencie bol podpis Lankutskej deklarácie, ktorá vyzývala národné vlády aby zaradili túto trasu medzi priority národnej dopravnej politiky. (Lancút, Podkarpatské vojvodstvo)

2010 Október – Medzinárodná konferencia. Ministri dopravy 7 krajín podpísali spoločné vyhlásenie – The „Via Carpatia“ Declaration. (Lancút, Podkarpatské vojvodstvo)

2012 November – Prijatie výzvy pod názvom “Cestná trasa Via Carpatia – Príležitosť na posilnenie konkurenciechopnosti východných regiónov EU” smerujúca k podpore výstavby Via Carpatia a jej začlenenia do TEN-T.