3. Medzinárodná odborná konferencia: Doprava v Košickom regióne do roku 2020

V dňoch 7. - 8. septembra sa konala 3. Medzinárodná odborná konferencia: Doprava v Košickom regióne do roku 2020. Konferencia sa uskutočnila v Hoteli Yasmín.

Záštitu nad konferenciou prevzal minister dopravy a výstavby SR, PaedDr. Arpád Érsek, predseda Košického samosprávneho kraja, JUDr. Zdenko Trebuľa a primátora mesta Košice, MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH.

Cieľom konferencie bolo podporiť rozvoj dopravy, dopravnej infraštruktúry a projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 vo všetkých dopravných módoch, zámery "Smart cities", "Last mile" a Via Carpatia.  Súčasťou konferencie bolo aj Predstavenie moderných trendov v oblasti tarifno-informačného zabezpečenia verejnej dopravy, použitých technológii pri riadení dopravy, využiteľnosť dát v dopravnom plánovaní a budovanie inteligentného systému služieb.

Štruktúra konferencie bola rozdelená do jednej hlavnej sekcie a do štyroch odborných sekcií:

Sekcia A:      Cestná doprava - dopravná infraštruktúra, perspektívne systémy riadenia

                     dopravy a kvalita služieb

Sekcia B:      Železničná doprava a infraštruktúra - modernizácia koľajovej doprav v regiónoch a kvalita služieb

Sekcia C:      Integrovaná doprava a logistika - inštitucionálna podpora, financovanie IDS

Sekcia D:      Udržateľná doprava - potenciál a príležitosť pre rozvoj v Košickom kraji (Last mile, Budovanie Smart cities, cyklodoprava a cykloturistika)

Finálne odznelo 50 prednášok od odborníkov zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Celkový počet účastníkov konferencie sa pohyboval okolo 200 zúčastnených.

EZÚS Via Carpatia malo v rámci sekcie cestná doprava pripravenú prezentáciu na tému Via Carpatia- cesta budúcnosti.  Iniciatíva EZÚS spočíva v obnovení najkratšej cesty zo severu na juh Európy, starej historickej cesty Via Carpatia, ktorá spája Egejské a Baltské more.

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Mesta Košice, ŽSR, zástupcovia dopravcov pôsobiacich v Košickom kraji ZSSK, a. s., eurobus, a. s., ARRIVA Michalovce, a. s. Zastúpenie mali aj projekčné a dopravné spoločnosti, ktoré realizujú stavby v Košickom kraji a v Meste Košice

Fotky z konferencie a krátke video si môžete pozrie tu:
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/konferencia-2017/aktuality-2017.html