Aktuality

V rámci projektu SKHU IT EDUCATION bola vyhlásená výzva „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“. Do výzvy sa zapojilo 23 stredných škôl a prihlásených bolo 33 odborných garantov. Dňa 20.09.2021 zasadla hodnotiaca komisia, ktorá na základe hodnotiacich kritérií a metodiky hodnotenia vybrala nasledujúcich výhercov:

Vďaka finančnej podpore EZÚS Via Carpatia sa dňa 25.9 2021 uskutočnil prvý ročník podujatia pre spišsko-novoveských seniorov s názvom "Cyklojeseň". Akciou organizátori a seniori chceli dokázať, že vek je len číslo. Seniori v každom veku chcú tancovať, spievať a športovať. Hlavnou disciplínou bola jazda na bicykloch na 3 tratiach rôznej úrovne. Príjemný pocit z celého podujatia dotvárali seniorom aj iné športové disciplíny a country tanečná skupina.

Zdieľanie vedeckých poznatkov z oblasti obehového hospodárstva predstavuje dôležitý spôsob ako poukázať na dôležitosť tejto problematiky a šíriť povedomie o jeho benefitoch. EZÚS Via Carpatia sa snaží prostredníctvom projektu CITYCIRCLE okrem iného prispieť k získavaniu nových poznatkov, ktoré pomôžu nielen školám, ale aj iným inštitúciám pri prechode na obehové hospodárstvo. Jeho zástupcovia sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie SMART ACADEMY CONFERENCE, ktorá sa konala 8.10.2021 v Košiciach, na ktorej predstavili svoj výskum týkajúci analýzy tvorby odpadu na školách v Košickom kraji.


Dňa 29.9.2021 sa uskutočnilo vďaka projektu SKHU IT EDUCATION odovzdávanie cien výzvy „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“ vyhlásenej Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Vďaka tejto výzve poputovalo spolu 104 sád Lego Education SPIKE Prime na 16 stredných škôl v Košickom kraji, ktoré vedeniu škôl odovzdal predseda samosprávneho kraja Rastislav Trnka vo Vedeckom parku Technicom v Košiciach. Víťazom vo výzve gratulujeme!

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v rámci jednej zo svojich priorít podporuje rozvoj obehovej ekonomiky v Košickom kraji a tým sa snaží prispieť k zelenšiemu kraju. Preto sme v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach dňa 20.9.2021 stredným školám slávnostne odovzdali elektrický kompostér a koše na separovaný zber odpadu, ktoré boli zaobstarané v rámci projektu CITYCIRCLE. Tieto koše a kompostér pomôžu školám pri separácii odpadu a pri prechode na obehovú ekonomiku.

Obnovu kaštieľa zabezpečuje Jövő Útja Nonprofit Kft./Via Carpatia EGTC v rámci projektu „Élő történelem“. V rámci projektu sa uskutoční prvá fáza rekonštrukcie kaštieľa, ktorá zahŕňa statické vystuženie základov zničeného kaštieľa, spojenie oddelených a roztrieštených stien. Dokončia sa nové železobetónové vence a dosky, zrútené klenby budú prestavané a budova dostane novú strechu, aby sa zabezpečilo jej dlhodobé prežitie. Predpokladaný termín odovzdania je december 2021.

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti environmentálnej zodpovednosti je jednou z priorít Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia. Preto sme dňa 16.9.2021 v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme organizovali "Enviro deň" pre študentov Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Toto podujatie sme organizovali v rámci nášho projektu CITYCIRCLE, ktorý je zameraný na podporu obehovej ekonomiky v Košickom kraji. Enviro deň pozostával zo 4 zaujímavých blokov a prednášok: Praktická časť, Teoretická časť, Premietanie dokumentu a Enviromentálny kvíz. Žiaci získali aktuálne a dôležité informácie z oblasti nakladanie s odpadmi, ich separácie a recyklácie. Videli praktické ukážky zo separácie komunálneho odpadu a svoje získané vedomosti si otestovali v pútavom kvíze.

Valné zhromaždenie Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy zasadalo 16. septembra 2021 v Miškovci, kde riaditeľka Julianna Orbán Máté informovala o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Via Carpatia za rok 2020 a taktiež prítomným predstavila budúcu víziu.