News

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v rámci jednej zo svojich priorít podporuje rozvoj obehovej ekonomiky v Košickom kraji a tým sa snaží prispieť k zelenšiemu kraju. Preto sme v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach dňa 20.9.2021 stredným školám slávnostne odovzdali elektrický kompostér a koše na separovaný zber odpadu, ktoré boli zaobstarané v rámci projektu CITYCIRCLE. Tieto koše a kompostér pomôžu školám pri separácii odpadu a pri prechode na obehovú ekonomiku. Toto podujato bolo realizované na pôde Spojenej školy Opatovská cesta v Košiciach. Odovzdávanie sa uskutočnilo za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja, dekana Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a zainteresovaných škôl: Spojenej školy Opatovská cesta v Košiciach, Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi a Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné otvorenie záhradky budovanej v areáli Spojenej školy na Opatovskej ceste v Košiciach. Záhradka bola oficiálne otvorená predsedom Košického samosprávneho kraja, dekanom Ekonomickej fakulty a riaditeľkou Spojenej školy. Popri oficiálnej časti podujatia, bolo organizáciou Priatelia Zeme realizované vzdelávanie žiakov Spojenej školy tzv. „Enviro deň“, v rámci ktorého sa mohli žiaci školy zúčastniť teoretickej prednášky, praktických ukážok a prezrieť si dokument z oblasti separácie a recyklácie komunálnych odpadov ako jednej z foriem realizácie obehovej ekonomiky.

Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti environmentálnej zodpovednosti je jednou z priorít Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia. Preto sme dňa 16.9.2021 v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme organizovali "Enviro deň" pre študentov Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Toto podujatie sme organizovali v rámci nášho projektu CITYCIRCLE, ktorý je zameraný na podporu obehovej ekonomiky v Košickom kraji. Enviro deň pozostával zo 4 zaujímavých blokov a prednášok: Praktická časť, Teoretická časť, Premietanie dokumentu a Enviromentálny kvíz. Žiaci získali aktuálne a dôležité informácie z oblasti nakladanie s odpadmi, ich separácie a recyklácie. Videli praktické ukážky zo separácie komunálneho odpadu a svoje získané vedomosti si otestovali v pútavom kvíze.

Valné zhromaždenie Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy zasadalo 16. septembra 2021 v Miškovci, kde riaditeľka Julianna Orbán Máté informovala o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Via Carpatia za rok 2020 a taktiež prítomným predstavila budúcu víziu.

Počas Agro Festivalu v Buzici, ktorý bol súčasťou Európskeho dňa spolupráce, bolo v sobotu slávnostne otvorené už piate trhovisko postavené v rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. Návštevníkov novootvoreného "Trhoviska Hidasnémeti" v Buzici čakalo počas agro festivalu množstvo predajcov s kvalitnými miestnymi produktmi a pestrý program pre deti aj dospelých. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme podporiť lokálnu produkciu.

Technická univerzita v Košiciach a Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia organizovali 20.8.2021 v Košiciach v rámci projektu I-CARE SMART prvú z rady odborných diskusií týkajúcich sa inovatívnych riešení, ktoré môžu byť využité v rámci centra komunitného bývania pre seniorov.

Moderná digitálna doba kladie čoraz väčšie požiadavky na dnešnú spoločnosť. Dobrá uplatniteľnosť v zamestnaní je často podmienená kvalitnými zručnosťami práce s informačnými technológiami. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie digitálnych kompetencií a zručností študentov základných a stredných škôl v Košickom Kraji a župe Boršod-Abaúj-Zemplén.

14. augusta nám na Agro festivale v Encsi popri farmárskych a remeselných trhoch spestril program sprievod starých a nových poľnohospodárskych strojov a obrích bábok. O dobrú atmosféru sa postarala hudobná skupina Agyagbanda a akrobati na chodúľoch zo skupiny Vaga Banda. Túto sobotu sa na Vás tešíme na ďalšom agro festivale v Moldave nad Bodvou.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. ktorej zakladateľom je Košický samosprávny kraj si Vás dovoľuje osloviť k zapojeniu sa do výzvy s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“.