Výberové konanie - Projektový manažér

 

Výberové konanie

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

 

Projektový manažér

Miesto výkonu práce:

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Námestie Maratónu mieru 1

040 01 Košice

Rámcová náplň práce:

 • písanie a implementácia projektov,
 • riadenie a koordinácia členov tímu,
 • vyhľadávanie možností spolufinancovania z fondov EÚ
 • koordinácia spolupráce s partnermi, starostami obcí a organizáciami pôsobiacimi v rôznych oblastiach regionálneho rozvoja
 • pomoc pri riadení chodu kancelárie a každodennej administratíve

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.
 2. Odborná prax minimálne 3 roky, z toho minimálne 1 rok ako projektový manažér.
 3. Znalosť problematiky EÚ fondov (vypracovanie žiadostí o NFP, prípravy ŽoP, podkladov na VO a zmlúv o NFP/kontrolou žiadosti o NFP, kontrolou ŽoP, kontrolou VO a zmlúv o NFP) a súvisiacej legislatívy.
 4. Zrealizované minimálne 2 projekty financované z EÚ fondov (projekty zamerané na podporu  podnikateľského  prostredia,   vzdelávania,   cezhraničnej   spolupráce a/alebo koordinačné a infraštruktúrne projekty).
 5. Bezúhonnosť.
 6. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie a schopnosť pracovať v tíme.
 7. Ovládanie PC na používateľskej úrovni.
 8. Znalosť anglického jazyka – Aktívne (slovom aj písmom)
 9. Znalosť maďarského jazyka - Aktívne (slovom aj písmom)

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. žiadosť o účasť na výberovom konaní
 2. profesijný životopis
 3. doklad o dosiahnutom vzdelaní
 4. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 6. motivačný list

Ponúkaný plat: 1 000 EUR (brutto)

Termín nástupu: Dohodou.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie - projektový manažér EZÚS Via Carpatia“, najneskôr do 30.07.2018 na adresu:

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Námestie Maratónu mieru 1

040 01 Košice

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky najmenej 7 dní pred jeho konaním.

PDF dokument s vyhláseným výberovým konaním, môžete stiahnuť TU.  TU.